Všeobecné poistné podmienky

POISTENIE CESTUJÚCICH

CK FRANKA TOUR umožňuje a odporúča svojim klientom uzatvoriť komplexné cestovné poistenie v poisťovni ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s.  Pri cestách v rámci Európy (vrátane Turecka a Maroka) je poistenie vo výške 2,09 Eur na osobu a deň. 

Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné  služby na rok 2018

Osobitné poistné podmienky pre komplexné cestovné poistenie na rok 2018

Doplnené info k poisteniu 2018

Hlasenie poistnej udalosti

 

POISTNÉ SUMY A LIMITY PLNENIA PRE CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE CESTOVNÉ KANCELÁRIE 

1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby: 120.000 EUR (okrem prípadov podľa písm. a) až e) tohto bodu)
a) na akútne zubné ošetrenie 170 EUR
b) na prepravu a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poistného celkom 1.200 EUR, z toho na ubytovanie 100 EUR/1deň
c) na prepravu neplnoletých osôb sprevádzaných hospitalizovanou osobou 1.000 EUR
d) na náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok 170 EUR
e) na liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu 50.000 EUR

 

2. Poistenie úrazu: 
a) v prípade smrti v dôsledku úrazu 3.350 EUR
b) v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu 6.650 EUR
c) denné odškodné za hospitalizáciu počas poistenej cesty 10 EUR/1 deň (max. 15 dní)

 

3. Poistenie batožiny: 
a) na jednu poistnú udalosť celkom 665 EUR, okrem poistnej udalosti podľa písm. b) a c) tohto bodu, z toho na:
aa) osobných veciach: 665 EUR
ab) cennostiach: 335 EUR
ac) elektronických alebo optických prístrojoch: 335 EUR
ad) športových náradiach: 335 EUR
b) na jednu poistnú udalosť spôsobenú krádežou vlámaním do motorového vozidla, resp. odcudzením celého motorového vozidla 335 EUR
c) na jednu poistnú udalosť spôsobenú poškodením batožiny pri preprave (za všetky veci poškodenej batožiny) 170 EUR

 

4. Poistenie zodpovednosti za poistnú udalosť:
a) na zdraví 100.000 EUR
b) na veci 100.000 EUR

 

5. Poistenie stornovacích poplatkov: za zrušenie poistenej cesty na jednu poistnú udalosť celkom: 3.600 EUR, z toho na jedného poisteného: 1.200 EUR 
5.1 Nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov za zrušenie poistnej cesty: podľa dojednania poistnej sumy

6. Poistenie nevyužitej cesty: 30 EUR/1 deň (max. 10 dní)

7. Poistenie doplnkových asistenčných služieb: 
a) na právnu pomoc 1.200 EUR
b) na pomoc pri strate dokladov 335 EUR
c) na technickú asistenciu 170 EUR
d) pri oneskorení dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 24 h 70 EUR
e) pri oneskorení dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 48 h 140 EUR
f) pri zmene cesty a asistencia pri predčasnom návrate (realizácia a reálne náklady)

8. Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku: 
a) pri oneskorení letu nepoistené 
b) pri oneskorení iného dopravného prostriedku 17 EUR

Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti: 
a) z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%, min. 50 EUR, max. 350 EUR
b) z poistenia stornovacích poplatkov spoluúčasťou 10% z poistného plnenia v prípade zrušenia cesty z dôvodu uvedeného:
ba) vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali lekárom odporúčané pripútanie na lôžko alebo hospitalizáciu,
bb) - značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho vzniknutej v čase trvania poistenia, ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby, ak poistený preukáže, že z tohto dôvodu nemôže nastúpiť na poistenú cestu,
bc) - zničenia/straty cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred nástupom na poistenú cestu,
bd) - povolania poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak preukáže poistený či spolucestujúci, že povolávací rozkaz mu bol doručený až po uzavretí poistenia.
be) - tehotenstva poisteného alebo spolucestujúceho, ktoré v čase zakúpenia alebo záväzného rezervovania cestovnej služby nebolo ani nemohlo byť známe,
bf) - doručenia predvolania poistenému alebo spolucestujúcemu na súdne konanie, ak termín súdneho konania pripadá na čas trvania poistenej cesty.
c) z poistenia stornovacích poplatkov bez spoluúčasti z dôvodu smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho.